Regionalt ALF-avtal

"Karta VGR"

Det regionala ALF-avtalet mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen tydliggör principerna för samverkan mellan universitet och landsting/region. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling.

Avtalet styr ALF-medel, fakultetsanslag och regionala medel för forskning, utveckling och undervisning riktade mot universitetssjukvården. Medlen ska enligt ALF-avtalet styras genom prioriteringar i samförstånd och vara tydligt identifierbara. Samarbetet ska också följas upp och utvärderas.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen ska i sina respektive verksamheter ta hänsyn till den överenskommelsen som gjorts i det regionala ALF-avtalet och till de gemensamma mål som satts upp. Beslut fattas dock inom regionen och universitetet i enlighet med respektive organisations beslutsordning.

Regionalt ALF-avtal - mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Fördelning av ALF-medel

2018 års ALF-medel, cirka 450 miljoner, fördelas enligt följande i Västra Götalandsregionen: 

 


Senast uppdaterad: 2018-09-03 14:45