ALF-medel klinisk behandlingsforskning

ALF-medel för klinisk behandlingsforskning kan sökas av forskare som är anställda i Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet och som avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

En stor del av ALF-medlen fördelas idag som sökbara projektmedel som tilldelas en huvudman med tillhörande forskargrupp och avser stöd för forskningsprogram snarare än enskilda studier. Det finns därför ett behov av stöd till enskilda behandlingsstudier som komplement till Vetenskapsrådets utlysningar med samma syfte varför vi utlyser ALF-medel till kliniskt behandlingsforskning som ett pilotprojekt.

Finansiering av projektrelaterade kostnader

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), patientersättning, lokaler, driftskostnader, publiceringskostnader och införskaffande av mindre utrustning (max 20% av bidragsbeloppet). Vad avser vårdkostnader får dessa i normalfallet inte täckas av anslaget men kan övervägas om det finns särskilda skäl för detta. Forskningsrelaterade kostnader och eventuella vårdkostnader skall därför tydligt särskiljas i projektets budgetplan.

Bidragstid

Anslaget är i normalfallet på 3 år med start januari 2020 men man kan även söka medel för kortare tid. Man kan som mest tilldelas ett anslag om 2 miljoner kr per år. Anslaget utbetalas inte förrän det finns ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten och (i tillämpliga fall) från Läkemedelsverket. Har sådana godkännanden inte uppvisats senast 30 november 2019 fryser forskningsbidraget inne. Anslag för år 2 och 3 skall utgå endast om projektet vid den årliga avrapportering som skall ske till Medi-sam uppvisar tillfredsställande progress.

Ansökningstid

Utlysningen pågår 8 april 2019 - 3 juni 2019.

Här finns all information om utlysningen.
Obs!
Dokumentet uppdaterat 29 mars. Ändringar är gjorda under rubrik "Sökande"

Ansök här

Senast uppdaterad: 2019-04-08 10:51