Stöd till dig som forskar

ALF-medel till forskning och utbildning i Västra Götaland bidrar till regionens arbete för en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science.

Med starka forsknings- och innovationsmiljöer som lockar kompetens och kapital stärker Västra Götaland sin position som attraktiv region. Innovationskraften i hälso- och sjukvården lyfts i regionens arbete med life science. En ökad innovationskraft möjliggör samverkan med forskare och företag och bidrar till en bättre vård för patienter och medborgare. 

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete inom life science

I listan nedan finns exempel på regionala och nationella enheter/verksamheter och samarbeten som kan vara till stor hjälp i en forskningsprocess. 

Västra Götalandsregionens enhet för forskning och utveckling (FoU) beviljar projektmedel till regionala samarbetsprojekt inom klinisk forskning. 

Medicinska biblioteken inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. 

Gothia Forum är en mötesplats och frivillig resurs inom klinisk forskning i Västra Götaland. De erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av klinika forskningsprojekt och prövningar.

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv i Västra Götaland.

Core Facilities vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för forskare.

Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer. De ger också stöd till kliniska verksamheter som samverkar med externa parter. Innovationsplattformen ansvarar för utlysningen av Innovationsfonden

Centrum för HTA (Health Technology Assessment) genomför systematiska granskningar av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller en teknologi inom hälso- och sjukvården. 

Medtech West erbjuder nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och teknologier.

Etikprövningsnämnden granskar forskningsansökningar enligt etikprövningslagen och ger tillstånd att bedriva kliniska studier. Om du ska bedriva forskning på levande och/eller avlidna personer, på biologiskt material från människor eller forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste du ansöka och få din forskning etikprövad och godkänd av en regional etikprövningsnämnd.

Registerforskning, eller registerbaserad forskning, använder sig av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Registerbaserad forskning bedrivs exempelvis inom medicin och folkhälsa.  

Kliniska Studier Sverige beskriver stegen i en klinisk studie, ger en bild av forskningslandet Sverige och kunskap om lagar och regler vid klinisk forksning. 

Biobank Sverige ger kunskap om svenska biobanker och om hur biobanksprov kan användas i forskning, metodutveckling och klinisk prövning. 


Senast uppdaterad: 2018-11-09 10:02