Utbildning

"Studenter"

Genom ALF-avtalet ger staten medel till regioner och landsting som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. ALF-medel fördelas till alla vårdgivare inom Västra Götalandsregionen som medverkar i läkarutbildningen. Även utbildning av logopeder och sjukhusfysiker tilldelas ALF-medel för undervisning.

Till läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet fördelas 2018 cirka 90 miljoner kronor som sammantaget ska täcka ersättning för undervisning och intrång i sjukvården för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Medi-sam Utbildning arbetar för att få fram en ny modell till 2020 för tilldelning av ALF-medel och uppföljning av hur de används. I nuläget bedöms läkarutbildningens undervisningsvolym i den kliniska verksamheten utifrån tidigare framtagna fördelningsprinciper vilka bygger på antal studenter, tid och en korrektionsfaktor.

Strategiska ALF-medel för utbildning

Årligen fördelas medel för strategiska satsningar inom sjukvården där avsikten är att stärka miljön för lärande, i första hand avsett för läkarprogrammets studenter. Ansökan ska vara ALF-kontoret tillhanda senast 15 september 2018 och redovisning av hur medlen använts ska ske senast 31 januari 2019.

Länk till blanketten Ansökan om strategiska ALF-medel för undervisning  

Länk till blanketten Redovisning av strategiska ALF-medel för undervisning


Senast uppdaterad: 2018-08-20 10:12