Forskning

"provrör i laboratorium"

Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgick 2018 till drygt 450 miljoner kronor. Av dessa medel beviljas närmare hälften till forskare i form av projektmedel. Förutom ALF-projektmedel används medlen till ALF-tjänster, strategiska satsningar, läkare med aktiva kombinationsanställningar och infrastruktur.

I Västra Götaland har cirka 310 forskningsprojekt ALF-projektmedel, projektmedlen söks i konkurrens. Från och med 2017 är det möjligt för forskare som ännu inte är docenter att söka ALF-projektmedel i en speciell utlysning för yngre forskare.

Under 2018 används 7 procent av medlen till ALF-tjänster på olika nivåer. Tjänsterna innebär ALF-finansierad forskningstid om 20 - 50 procent, vanligtvis 50 procent. För legitimerade läkare utlyses varje år ALF-tjänster på doktorandnivå, för läkare med medicine doktorsexamen och Högre kliniska ALF-forskartjänster. Från och med 2017 har även forskare inom hälsovetenskapliga professioner möjlighet att söka ALF-tjänst. Denna utlysning är under utveckling och en första pilotomgång har genomförts. Nästa utlysning är planerad till hösten 2019.

Här finns mer information om de ALF-projektmedel och ALF-tjänster som är möjliga för forskare att söka:

 


Senast uppdaterad: 2018-08-17 14:05