Samverkan

"Gångbro"

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet har ett nära och betydelsefullt samarbete. Samarbetet rör forskning, utvecklingsarbete och utbildning (FoUU) inom både hälso- och sjukvård och tandvård. Regionen och universitetet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Samarbetet regleras i avtal, framför allt av det regionala ALF-avtalet.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har antagit en gemensam vision Kunskap för det goda livet som ligger till grund för samarbetet. I visionen står att bland annat att Göteborgs univeristet och Västra Götalandsregionen "har som ett gemensamt mål att utveckla sjukvård, tandvård, och hälsoarbete samt forskning, utvecklingsarbete och utbildning inom hälso-, sjukvård, och tandvårdsorådet, så att Västsverige inom dessa verksamheter intar en tätposition i Sverige och i vissa fall även i Europa och världen".

Visionsdokumentet Kunskap för det goda livet

Visionen utarbetades ursprungligen för cirka tio år sedan. Hälso-sam har inlett ett arbete för att uppdatera visionen.

Samarbetsorganisation

De fyra samarbetsorganen Hälso-sam, Medi-sam, Odont-sam och Vård-sam uppgift är att arbeta med gemensamma frågor som rör forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Gruppernas uppdrag är brett och behandlar alla samarbetsfrågor inom FoUU-området.

Hälso-sam och Medi-sam samarbetar om tillämpningen av ALF-avtalet. Samarbetsgrupperna har fyra ledamöter från Göteborgs universitet och fyra ledamöter från Västra Götalandsregionen. De båda organisationerna turas om att leda arbetet och innehar ordförandeskapet i grupperna vartannat år.

Förutom samarbetsgrupperna för ALF-avtalet finns Odont-sam och Vård-sam. De här grupperna samarbetar om tillämpningen av avtalet om tandläkarutbildning och odontologisk forskning (TUA) samt avtalet om kliniska utbildningsplatser.

Senast uppdaterad: 2018-08-20 13:28