Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Införandet av en ny fördelningsmodell

Medi-sam Utbildning har beslutat att från och med 2024 års budget införa en ny fördelningsmodell för att ersätta intrånget i sjukvården vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundutbildning av läkare.

Den nya fördelningsmodellen berör alla kliniker i Västra Götalandsregionen och Halland som tar emot studenter från läkarprogrammet på Göteborgs universitet. 

Syftet med fördelningsmodellen 

När det nya läkarprogrammet införts måste en ny fördelningsprincip tillämpas eftersom den gamla fördelningsmodellen inte är anpassad för terminskurser. Det ska utgå samma ersättning vid kliniskt intrång och seminarier oavsett kurs eller klinisk placering.

Bakgrund till den nya fördelningsmodellen 

Under 2015 började Medi-sam Utbildning arbetet med att ta fram en transparent modell för att fördela ALF-medel för klinisk undervisning. Under åren har man genomfört flertalet piloter och stämt av med andra ALF-regioner kring ersättning för kliniska dagar och seminarier. 

Under 2020 beslutade Medi-sam Utbildning om överföring av formuläret till Researchweb samt om genomförande av de första testversionerna av formuläret. Detta samverkades i Medi-sam Gemensamt. Därefter har två pilotomgångar genomförts, 2021 och 2022, där den senaste låg till grund för skuggbudget 2023. 

Ersättning enligt den nya fördelningsmodellen

Modellen innehåller tre ersättningsprinciper för VFU, desto större intrång i sjukvården, desto högre ersättning. Vid schemalagd klinisk undervisningstid är förberedelse och efterarbete inräknat i ersättningen. 

 • Studentmedverkan i ordinarie klinisk verksamhet:
  1 dag = schablonersättning 1 timme/student 

  VFU då studenten går med en patientansvarig handledare under kliniskt arbete.
  Handledarens kliniska uppdrag ger utrymme för studenten att deltaga aktivt i handläggningen av patienterna (eller i handläggningen av patientgenererade data, t.ex. prover eller bilder) och få feedback från handledaren.
  Denna kategori är den vanligaste och basen för studenternas måluppfyllelse under VFU.

 • Studentledd avdelning/mottagning:
  1 dag = schablonersättning 2 timmar/student 
   
  VFU där ordinarie verksamhet tydligt anpassats för studenternas lärande genom att:
  • Patienturvalet styrs av studenternas behov
  • Handledaren är frikopplad för studentuppdraget, men har patientansvar
  • Gruppstorleken är i normalfallet 3-4 studenter/handledare
   
  Under mottagningsplacering ska studenten aktivt genomföra delar av konsultationen och erhålla återkoppling; under avdelningsplacering ska studenterna aktivt genomföra delar av avdelningsarbetet och erhålla multipla återkopplingar.
  Inga former av simulerade moment eller moment utan direkt patientmedverkan tillhör denna kategori.

 • Schemalagd klinisk undervisningstid:
  1 timme = schablonersättning 2 timmar/tillfälle
   
   
  Ersättning för klinisk undervisning som kräver sjukvårdens resurser, men som inte sker integrerat med ordinarie handläggning av patienter eller patientgenererade data.
  Exempel på sådana moment är seminarier, falldiskussioner, sit-ins, träning- och undervisning i simulerad miljö och examination av kliniska färdigheter.
  Undervisning i storklass (> 25 studenter/lärare) eller inspelat material ersätts inte.


Exempel på ersättning
 
Om en läkare har 4 studenter en heldag i klinisk verksamhet så ersätts 4 timmar (1 tim * 4 studenter = 4 timmar). 

Ett 1,5 timmes lärarlett seminarium på klinisk placering ersätts med 3 timmar oavsett antal studenter (1,5 timme * 2 = 3 timmar) 

Ersättningsprinciper för VFU vid läkarutbildning beslutad i Medi-sam Utbildning >>

Införande av den nya modellen 

Ersättningsmodellen, enligt framarbetat förslag, införs från budgetåret 2024. Modellen ger ersättning för tid med studenter. Andra ersättningar, som exempelvis ersättning för lokaler, arbetas in i beloppen. Ersättningen beräknas på årsbasis och systemet blir på det sättet dynamiskt. 

En kompensatorisk modell införs under övergångsperioden 2024–2025: 

 • 2024 garanteras alla minst 70 procent av 2023 års ersättning. 
 • 2025 garanteras alla minst 40 procent av 2023 års ersättning. 

ALF-tilldelningen är en fast tilldelning per helårsstudent som indexeras. 

Under de närmaste åren, då det gamla och nya programmet löper parallellt, kommer dessutom några kurser att dubbelundervisa och andra att göra ett kort uppehåll, vilket medför väsentliga variationer i tilldelningen för en enskild verksamhet de kommande åren. Först när det nya programmet är helt genomfört, år 2028, stabiliseras situationen. 

Formulär i Researchweb

Den nya fördelningsmodellen bygger på att terminsansvarig ifyller ett formulär i Researchweb (se länk nedan), där det för varje placeringsort anges antal studenter per dag eller timmar per kategori:

 • Studentmedverkan i ordinarie klinisk verksamhet.

 • Studentledd avdelning/mottagning.

 • Schemalagd klinisk undervisningstid.

Nästa formulär planeras att vara tillgängligt för terminsansvarig/kursledare att fylla i under perioden maj - juni 2024.

ALF-medel Västra Götalandsregionen | ALF-medel Västra Götalandsregionen (researchweb.org) 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-06 14:59